fbpx

6 kroków po dotację na kapitał obrotowy.

Sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do wsparcia w ramach COVID. Jeśli tak to sięgnij po dotację na kapitał obrotowy!
Krok 1 – Jeśli:
 1. Prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniasz poniżej 10 osób, w tym samozatrudnieni)
  lub prowadzisz małą firmą (zatrudniasz od 10 do mniej niż 50 osób),
 2. Twoja firma odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży na skutek COVID-19 o co najmniej 40% w okresie IV-XII.2020 r. lub X-XII.2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
 3. Prowadziłaś/Prowadziłeś działalność w okresie, do którego porównywany jest spadek obrotów,
 4. Co najmniej od 31.12.2019 r. posiadasz siedzibę/stałe miejsce na terenie woj. podlaskiego i tu prowadzisz działalność,
 5. Nie otrzymałaś/nie otrzymałeś dotychczas wsparcia na kapitał obrotowy ani bonu antywirusowego (RPOWP 2014-2020),
 6. Doświadczyłaś/doświadczyłeś nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej wskutek COVID-19,
 7. Prowadzisz spółkę prawa handlowego – czy zatrudnia pracowników.
  Jeśli odpowiedź na wszystkie pytania brzmi TAK, możesz przejść do następnego kroku.
Krok 2 – Poznaj zasady i sięgnij po dotację na kapitał obrotowy

Zapoznaj się z zasadami określonymi w Wezwaniu do złożenia wniosku, Instrukcją złożenia wniosku oraz Kryteriów wyboru projektów, które dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Krok 3 – Przygotuj wniosek o dofinansowanie na kapitał obrotowy i wyślij go w terminie.

Przygotuj informacje i dane liczbowe, w szczególności dotyczące

 • spadku przychodów ze sprzedaży w wybranym okresie,
 • pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 01.01.2021 r.,
 • działalności firmy, jej produktach/usługach, wpływie pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstwa i utratę płynności finansowej,
 • dane podstawowe zawarte w CEIDG lub KRS, numeru rachunku bankowego itp.,
 • wylicz kwotę wsparcia i sprawdź, czy nie przekracza ona rocznego przychodu ze sprzedaży za 2019 rok.

Zainstaluj najnowszą wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA 2014). Wczytaj plik startowy. Uzupełnij tylko pola wskazane w Instrukcji, zapisz plik.

Wyślij wniosek od 15 lutego 2021 r. godz. 8.00 do 16 lutego 2021 r. godz. 15.00, wyłącznie elektronicznie za pomocą GWA2014. Nie wysyłaj załączników. Nie ma znaczenia kolejność wpływu wniosków.

Kapitał obrotowy 2021
Krok 4 – Sprawdź czy Twój wniosek znalazł się na Liście projektów skierowanych do oceny.

Złożone w terminie wnioski zostaną uszeregowane według najwyższego % spadku obrotów. Do oceny zostaną przekazane wnioski mieszczące się w alokacji 25 mln zł. Ich lista zostanie opublikowana 17 lutego 2021 r. na stronie (Poddziałanie 1.4.1 Dokumentacja naboru). Śledź komunikaty na stronie naboru! Jeśli Twój projekt znajdzie się na Liście projektów skierowanych do oceny, złóż papierową wersję wniosku i załączników:

Wypełnij załączniki, wydrukuj w 2 egzemplarzach, podpisz. Wymagane są:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
  rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • Dodatkowe oświadczenia,
 • Umowę spółki i/lub pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

Wysłany elektronicznie Wniosek wydrukuj w 2 egzemplarzach i podpisz. Upewnij się co do zgodności sumy kontrolnej! Włóż dokumenty w skoroszyty „Oryginał” i „Kopia”.

Dostarcz lub wyślij do UMWP (adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok). Masz na to 3 dni od opublikowania listy! Zachowaj pocztowe potwierdzenie nadania.

Jeśli Twój projekt znajdzie się na Liście projektów pozostawionych bez rozpatrzenia, przyczyną jest zbyt mały procent spadku obrotów w stosunku do innych złożonych wniosków przy dostępnej alokacji. W tej sytuacji nie wysyłaj papierowej wersji wniosku ani załączników.

Krok 5 – Czekaj na wynik oceny, śledź komunikaty na stronie naboru.

Jeśli Oceniający Twój wniosek znajdą w nim błędy podlegające poprawie, otrzymasz email oraz pismo. Niektóre kryteria nie podlegają poprawie i brak ich spełnienia skutkuje negatywną oceną projektu. Odbieraj wiadomości email i pocztę.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i zostały wybrane do dofinansowania, zostanie opublikowana na stronie internetowej naboru. Śledź komunikaty! Ponadto otrzymasz pisemną informację o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku.

Krok 6 – Podpisz umowę na przyznanie dofinansowania.

Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, w piśmie zostaniesz poproszony o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (oświadczenie o aktualności danych, zaświadczenie o numerze rachunku bankowego, wniosku o nadanie dostępu do SL2014, oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, inne).
Czekaj na telefon w sprawie umówienia terminu na podpisanie umowy dotacji! Po podpisaniu umowy i złożeniu wniosku o płatność, środki zostaną przelane na konto.

W Suwałkach Mariusz Szmidt z firmy Blank Paper pomaga przygotować i złożyć wniosek na kapitał obrotowy. W 2020 roku z usług firmy Blank Paper skorzystało 18 firm, którym Mariusz Szmidt pomógł złożyć wnioski na kapitał obrotowy w ramach poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaksiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego