fbpx

Patronat Medialny

Zasady przyznawania patronatu medialnego przez RYNEK.PRO

1. KOBALTOWY AGENCJA PR w Suwałkach – właściciel serwisu RYNEK.PRO może objąć patronatem medialnym wydarzenia i przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym, społecznym i biznesowym, które mają szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności.

2. Patronatem medialnym nie będą obejmowane wydarzenie i przedsięwzięcia:

a) naruszające obowiązujące prawo i normy obyczajowe w naszym kraju;

b) mało istotne z punktu widzenia interesu społecznego;

c) organizowane, współorganizowane lub promowane przez konkurencyjne portale internetowe, chyba że – zarówno KOBALTOWY AGENCJA PR, jak i konkurencyjne firmy – zgodnie wyrażą chęć wspólnego uczestnictwa w danym projekcie;

d) organizowane przez partie polityczne lub służące promocji partii i ugrupowań politycznych.

3. Podmiot lub osoba fizyczna ubiegające się o patronat, składa – nie później, niż na 21 dni przed terminem planowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia – wniosek o jego przyznanie. Wniosek należy złożyć pocztą tradycyjną na adres: Kobaltowy Agencja PR, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki lub pocztą elektroniczną na adres: redakcja@rynekpro.pl;

4. Właściciel serwisu RYNEK.PRO, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku o objęcie patronatem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia, wyda decyzję o objęciu patronatem/o odmowie objęcia patronatem tego wydarzenia lub przedsięwzięcia. RYNEK.PRO powiadomi o decyzji Podmiot wnioskujący o patronat, w formie elektronicznej nie później, niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji w sprawie patronatu.

5. Od decyzji odmawiającej objęcia patronatem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia przez KOBALTOWY AGENCJA PR w Suwałkach, nie przysługuje odwołanie.

6. Objęcie patronatem danego wydarzenia lub przedsięwzięcia przez RYNEK.PRO nie jest równoznaczne z deklaracją wsparcia organizacyjnego lub finansowego i nie daje Organizatorowi tego wydarzenia lub przedsięwzięcia prawa do ubiegania się o takie wsparcie.

7. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, objętego patronatem przez RYNEK.PRO, zobowiązany jest do:

a) zamieszczenia logotypu RYNEK.PRO w materiałach informacyjno-promocyjnych (m.in. na plakatach, zaproszeniach i broszurach), związanych z wydarzeniem lub przedsięwzięciem;

b) umożliwienia ekspozycji logotypu w miejscach możliwie najlepiej eksponowanych.

8. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, objętego patronatem przez RYNEK.PRO, ma obowiązek przedstawienia KOBALTOWY AGENCJA PR – do akceptacji – materiałów informacyjno-promocyjnych z umieszczonym logotypem RYNEK.PRO.

9. Logotyp RYNEK.PRO znajduje się na stronie internetowej serwisu wraz zasadami jego umieszczania.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK

LOGOTYP