fbpx

Regulamin serwisu

1. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

RYNEK.PRO – marka, której właścicielem jest Kobaltowy Agencja PR Barbara Kacprzyk-Gnoza z siedzibą przy ulicy Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, NIP 844-199-88-42, REGON: 368270728.

Baza Danych – oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, pod nazwą “RYNEK.PRO”, do którego prawa wyłączne przysługują agencji KOBALTOWY .

Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Kobaltowy Agencja PR i/lub jej kontrahentów, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym www.rynek.pro, lub innym wskazanym przez Rynek.Pro.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Klient – oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług RYNEK.PRO, przekazująca do zamieszczenia w serwisie treści reklamowe.

Wyszukiwarka – oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa przysługują Agencji PR Kobaltowy i/lub jego kontrahentom.

Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).

Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

2.2 Z zastrzeżeniem pkt. 2.3 poniżej, Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez Rynek.Pro lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.

2.3 Użytkownicy Serwisu nie mogą dokonać rejestracji w Serwisie. Mogą jedynie wypełnić formularz zawierającego dane Użytkownika oraz wskazanie wybranego adresu elektronicznego do kontaktów z Użytkownikiem w celu dostosowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych przez RYNEK.PRO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W ramach Serwisu, RYNEK.PRO nie współpracuje z kontrahentami udostępniającymi Użytkownikom własne treści/serwisy.

2.4 Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez RYNEK.PRO i/lub jego kontrahentów bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.

2.5 Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi).

3. Dodawanie opinii

3.1 RYNEK.PRO daje Użytkownikom Serwisu możliwość publikacji opinii i ocen o przedsiębiorcach, których dane są zawarte w Bazie Danych publikowanej w Serwisie.

3.2 Opinie mogą odnosić się jedynie do działalności przedsiębiorcy, którego dotyczą. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodanych przez siebie opinii.

3.3. Zabrania się dodawania opinii, zawierających treści reklamowe lub niezamówionej informacji handlowej.

3.4 Opinie zamieszczane w Serwisie nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych osób trzecich czy zasad współżycia społecznego.

3.5 RYNEK.PRO może odmówić publikacji opinii lub usunąć opinię opublikowaną, jeżeli stoi ona w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, prawem, prawami osób trzecich lub godzi w dobre obyczaje.

3.6 Chcąc dodać opinię o przedsiębiorcy Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

4. Warunki techniczne świadczenia usług

4.1 W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest:

4.1.1. Przeglądarka internetowa Edge w ostatniej stabilnej wersji, FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (https://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (https://www.google.pl/intl/pl/chrome/)

4.1.2. Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!).

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

5.1 Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (www.rynek.pro) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

5.2 Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez RYNEK.PRO w ramach Serwisu podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w ustępie 2.4 powyżej, dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

6.1 Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez RYNEK.PRO w ramach Serwisu można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego na adres:, Kobaltowy Agencja PR z siedzibą przy ulicy Kościuszki 71, 16-400 Suwałki bądź w formie elektronicznej na adres: redakcja@rynek.pro. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.

6.2 Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

6.3 Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez RYNEK.PRO.

6.4 Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez RYNEK.PRO.

6.5 Decyzja RYNEK.PRO, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6.6 RYNEK.PRO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

7. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

7.1 RYNEK.PRO zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

7.2 Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

7.3 RYNEK.PRO nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba że takie zapewnienie zostało udzielone Użytkownikowi w formie pisemnej przez RYNEK.PRO). RYNEK.PRO ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

7.4 RYNEK.PRO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

7.5 RYNEK.PRO nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez kontrahentów RYNKU.PRO, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do kontrahentów RYNKU.PRO dostarczających dany serwis/treści.

7.6 RYNEK.PRO nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez kontrahentów RYNKU.PRO. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach, którego zawarta została transakcja.

7.7. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, RYNEK.PRO wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.

7.8 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe RYNEK.PRO wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.9 Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości, opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich. RYNEK.PRO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść opinii umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie

7.10 RYNEK.PRO nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Prawa własności intelektualnej

8.1 Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują RYNKOWI.PRO. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez RYNEK.PRO lub podmioty działające na jego zlecenie.

8.2 RYNEK.PRO niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

8.3 RYNEK.PRO niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, logotypy, znaki towarowe Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela RYNKOWI.PRO nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych RYNKU.PRO oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty RYNKU.PRO związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

8.4 Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

8.4.1. zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,

8.4.2. wyświetlenie treści na ekranie monitora.

Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody RYNKU.PRO lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

8.5 Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a RYNKOWI.PRO przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

9. Ochrona prywatności

9.1 RYNEK.PRO uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

9.2 RYNEK.PRO zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.

9.3 W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 8.2 powyżej, w szczególności dla dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji, Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

9.4 W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, RYNEK.PRO dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. RYNEK.PRO będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników (min. w celu dostosowania emitowanych reklam do upodobań poszczególnych Użytkowników).

9.5 Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, upoważnia RYNEK.PRO do przekazania zgromadzonych danych niebędących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w ustępie 8.2 powyżej, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Serwisu, kontrahentom/reklamodawcom RYNKU.PRO.

9.6 Użytkownicy zobowiązani są zachować w poufności parametry dające dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednie hasła. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ryzyko Użytkowników i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niezamierzony przez Użytkownika i podjęcie odpowiednich działań przez RYNEK.PRO.

10. Postanowienia końcowe.

10.1 RYNEK.PRO ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu

10.2 Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.rynek.pro

10.3 Regulamin podlega prawu polskiemu

10.4 Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres: KOBALTOWY AGENCJA PR, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.