fbpx

Wniosek na założenie działalności gospodarczej z dotacją z PUP

Wniosek na założenie działalności gospodarczej z dotacją można już składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. W pierwszym kwartale roku Urzędy Pracy ogłaszają nabory dotyczące wsparcia osób bezrobotnych, które mogą otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W 2024 roku można pozyskać maksymalnie do 43 tys. zł, a w suwalskim urzędzie dotacja wynosi do 40 tys. zł

Środki finansowe można otrzymać po spełnieniu kilku warunków:

 • należy być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
 • nie można prowadzić działalności gospodarczej, a jeżeli działalność była prowadzona, powinna być zakończona co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • nie można być karany w okresie 2 lat
 • należy złożyć tylko jeden wniosek na założenie działalności gospodarczej
 • należy zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy
 • nie można podejmować zatrudnienia przez okres 12 miesięcy

Prawidłowe przygotowanie wniosku jest kluczowe, aby otrzymać dotację. O tym, jak należy przygotować tego typu wniosek, przeczytasz w artykule: Jak przygotować wniosek do Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?. Przy tworzeniu takiego wniosku warto skonsultować założenia biznesowe z ekspertem, który zajmuje się profesjonalnym pozyskiwaniem dotacji.

Ile kosztuje napisanie wniosku o dotację na założenie firmy do Powiatowego Urzędu Pracy?

Koszt opracowania wniosku o dotację z Urzędu Pracy na założenie firmy w Suwałkach oscyluje między 1500 a 2000 złotych. Wnioskodawca otrzymuje komplet niezbędnych dokumentów oraz wsparcie doradcze w zakresie skutecznego i poprawnego zaprojektowania biznesu.

Wniosek na założenie działalności gospodarczej z dotacją

Na jakie rodzaje działalności nie można uzyskać dotacji z PUP na założenie firmy?

Nie wszystkie typy działalności mogą uzyskać wsparcie. Wykluczone są przedsięwzięcia dotyczące:

 • produkcji podstawowej produktów rolnych,
 • związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
 • związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych,
 • uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Na co można przeznaczyć otrzymane środki z PUP?

Dotacje na założenie działalności gospodarczej z PUP można otrzymać na:

 • zakup maszyn, urządzeń i innego wyposażenia niezbędnego do podjęcia i prowadzenia działalności,
 • przystosowanie lokalu, w którym ma być prowadzona działalność, do warunków prawidłowego jej prowadzenia (remont) do 10% przyznanej kwoty – w przypadku posiadania prawa własności do lokalu lub do 5% przyznanej kwoty – w przypadku umowy najmu, użyczenia, (przy zakupach dotyczących remontu nie wliczamy narzędzi do jego wykonania np.: pędzli, pacek, wałków itp.),
 • zakup towaru, w przypadku działalności handlowej do 70% kwoty przyznanej (z całkowitym wyłączeniem zakupu wyrobów alkoholowych i tytoniowych),
 • zakup materiałów i surowców, w przypadku działalności usługowej lub produkcyjnej – do 30% kwoty przyznanej,
 • pokrycie kosztów związanych z promocją i reklamą, w tym wizytówek, szyldów do 10% kwoty przyznanej,
 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności udzielonych przez prawnika lub doradcę podatkowego – do 5% kwoty przyznanej,
 • zakup samochodu w wysokości nieprzekraczającej 30% kwoty przyznanej (poza działalnością typu nauka jazdy, transport drogowy osób, przy których 100% dotacji może być wydatkowane na samochód)

Czego nie można sfinansować z dotacji na założenie firmy z PUP?

Nie można sfinansować wydatków związanych z:

 • opłatami eksploatacyjnymi, w tym: czynsz, dzierżawę, media, kaucje itp.
 • opłatami składek ZUS-u, opłaty administracyjne, skarbowe i inne,
 • koncesjami, udziałami itp.,
 • naprawami samochodów, maszyn i innych urządzeń,
 • zakupu żywego inwentarza,
 • kosztu transportu (dostarczenie towaru, rzeczy zakupionych z otrzymanego dofinansowania).

Mariusz SzmidtPrezes Zarządu

Niemożliwe staje się możliwe. Pozyskujemy środki na sfinansowanie inwestycji; opracowujemy strukturę kosztów i przychodów w trzech scenariuszach: pesymistycznym, optymistycznym i najbardziej prawdopodobnym.

Blank Paper Sp. z o.o.
Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
508 257 324
www.blankpaper.eu
kontakt@blankpaper.eu