fbpx

Tarcza 6.0 – wsparcie dla gastronomii i nie tylko

Covid-19 na całym świecie ograniczył działalność restauracji, kawiarni, barów. Czy Tarcza 6.0, którą wdraża rząd to wystarczające wsparcie dla gastronomii?

Wsparcie dla gastronomii – 6 instrumentów

Zamknięte restauracje, kawiarnie, bary przeżywają kryzys. Wszystko związane ze stanem epidemiologicznym, które wywołał Covid-19.

Mogą wydawać posiłki jedynie na wynos. Jak to wygląda w praktyce? Większość obiektów jest zamknięta i nie prowadzi działalności. Jedynie niewielki procent firm funkcjonuje nieprzerwanie, lecz odnotowują znaczny spadek obrotów. W ramach Tarczy 6.0 rząd przygotował instrumenty, z których mogą skorzystać firmy z branży gastronomicznej:

 • Zwolnienie ze składek na ZUS
 • Świadczenie postojowe
 • Dotacja w wysokości 5000zł
 • Odroczenie płatności zaliczek na PIT o pół roku
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń
 • Mikropożyczki

Zwolnienie ze składek ZUS

Przysługuje przedsiębiorcom za okres od 01 do 30 listopada 2020 roku. Rząd podkreśla jednak, że okres ten może zostać przedłużony. Warunkiem otrzymania wsparcia jest wykazanie, że przychód – uzyskany w listopadzie 2020 roku – był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Odpowiedni wniosek będzie dostępny na stronie www.zus.pl

Świadczenie postojowe

Rząd wprowadza jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 roku niższego – o co najmniej 40% – przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Wsparcie to może zostać rozszerzone o kolejne miesiące.

Dotacja w wysokości 5000zł

Wsparcie dla gastronomii dotyczy również dotacji, o którą będą mogli ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy. Udzielana będzie przez powiatowe urzędy pracy, na podstawie złożonych wniosków. Przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że przychód z działalności – uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku lub listopadzie 2019 roku. Dotacja będzie miała formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Wsparcie dla gastronomii dotyczy również ochrony miejsc pracy. Rząd planuje przyznać kwotę 2000zł miesięcznie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie ma dotyczyć również wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania, będzie czas zatrudnienia, który wynosi co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze wsparcia musi spełniać następujące warunki:

 • na dzień na 30 września 2020 roku musi prowadzić działalność gospodarczą należącą do wyżej wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności;
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku;
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • nie jest prowadzone wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc będą składane w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Szersze grono odbiorców

Wsparcie dla gastronomii skierowane jest do szerszego grona przedsiębiorców. Po akceptacji Senatu i ponownym głosowaniu w Sejmie, po wsparcie – oprócz już wskazywanych kodów PKD – będą mogli wystąpić przedsiębiorcy z kodami:

 • 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów),
 • 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),
 • 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),
 • 85.59.A (nauka języków obcych)
 • 86.10.Z (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej)
 • 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)

Tarcza 6.0 – od kiedy zacznie obowiązywać wsparcie dla gastronomii?

Tarcza antykryzysowa została przegłosowana przez Sejm i trafiła do Senatu. Kolejne etapy legislacyjne przed nami, ale już dziś należy przygotowywać się do sięgnięcia po te wsparcie dla gastronomii. W Suwałkach Mariusz Szmidt z firmy Blank Paper pomaga przedsiębiorcom pozyskiwać środki z tarczy antykryzysowej oraz pozyskuje dotacje z budżetu UE.

Źródło: pit.pl i KPRM