fbpx

Program MOJE CIEPŁO. Pompy ciepła z dofinansowaniem.

Poznaj program wsparcia dla inwestorów, którzy chcą zainstalować pompy ciepła w nowych budynkach. Do tej pory – o wsparcie finansowe przy inwestycji w pompę ciepła – mogli ubiegać się właściciele budynków istniejących, które były poddawane termomodernizacji. Jeśli inwestycja dotyczyła wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, to dotację można było otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze. Program MOJE CIEPŁO stwarza nowe możliwości.

Oprócz tego, bez względu na rodzaj wymienianego źródła ciepła, podatnicy mogli starać się o dodatkowe wsparcie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. Wszystko to w ramach przedsięwzięć dotyczących termomodernizacji budynku. Dotację na pompę ciepła w nowych domach (w ramach programu Czyste Powietrze) można było otrzymać tylko do końca 2019 roku. Została ona jednak wycofana, ponieważ celem programu Czyste Powietrze było zlikwidowanie tzw. kopciuchów i walka ze smogiem, w które inwestycja w pompę ciepła w nowych budynkach się nie wpisywała.

Po ponad dwóch latach oczekiwania na program dla nowych budynków, ruszył nabór wniosków w programie Moje Ciepło, który oferuje dofinansowanie na powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła instalowane w nowych mieszkalnych budynkach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Jest to ogólnopolski program, który prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest wsparcie indywidualnych inwestorów.

Moje ciepło DK Blast Panasonic_rynek
Pompy ciepła marki Panasonic to idealne rozwiązanie do domów nowych i modernizowanych z istniejącymi grzejnikami.

Ważne daty i terminy.

Nabór wniosków: 29.04.2022 r. – 31.12.2026 r. lub do wyczerpania puli

Nabór wniosków w programie Moje Ciepło został uruchomiony 29 kwietnia 2022 roku i potrwa do 31 grudnia 2026r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonej na program. Nabór odbywa się w trybie ciągłym, co oznacza, że złożone wnioski są oceniane na bieżąco.

Koniec wydatkowania środków: 31.12.2027 r.

Realizacja programu Moje Ciepło została przewidziana na lata 2022-2027. Umowy w ramach programu będą podpisywane do końca 2026 roku, a środki wydatkowane będą do końca 2027 roku.

Okres kwalifikowalności kosztów: 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r. Faktury za poniesione koszty w ramach inwestycji muszą zawierać się w tym przedziale czasowym!

Zgodnie z regulaminem programu Moje Ciepło, okres kwalifikowalności kosztów został wyznaczony od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r. W tym czasie inwestor musi rozpocząć i zakończyć inwestycję. To oznacza, że w podanym terminie powinien ponieść pierwszy koszt z zakresu kosztów kwalifikowanych oraz zamontować i uruchomić pompę ciepła z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Obie czynności powinny być potwierdzone poprzez odpowiednią datę na fakturze lub równo-ważnym dokumencie księgowym.

Data 1.01.2021 r. jest kluczowa jeszcze z jednego bardzo ważnego względu. Jest ona wyznacznikiem tego, który budynek jest w programie uznawany za nowy. W ramach programu Moje Ciepło można otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła w domu, w którym złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 1.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1.01.2021 r. Oprócz tego, za nowy budynek uznawany jest taki, w którym tych dokumentów jeszcze nie złożono w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

Nowy budynek w programie Moje Ciepło to taki, dla którego złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po 01.01.2021 r.

Zgodnie z regulaminem programu, podczas procedowania wniosku o dofinansowanie, zarówno beneficjenta, jak i NFOŚiGW obowiązują pewne terminy, według których wniosek zostanie zarejestrowany i poddany ocenie.

 • do 3 dni od daty wpływu

rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW

 • do 10 dni ponowna ocena wniosku

liczone od daty uzupełnienia wymaganych informacji lub dokumentów

 • do 60 dni od daty rejestracji wniosku

ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych i ewentualna decyzja o odrzuceniu wniosku

 • do 10 dni

czas na uzupełnienie brakujących informacji liczone od dnia otrzymania wezwania

 • do 90 dni kalendarzowych

maksymalny łączny czas na poprawę błędów liczony od dnia wysłania pierwszego wezwania do poprawy błędów

 • do 20 dni od dnia zakończenia oceny

kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych

 • do 5 dni roboczych

czas na pisemne zwrócenie się do NFOŚiGW z prośbą o powtórne rozpatrzenie wniosku, po jego odrzuceniu. Rozpatrzenie przez NFOŚiGW takiej prośby powinno nastąpić w terminie do 15 dni roboczych od jej wpływu we wskazane przez NFOŚiGW miejsce.

pompy ciepła Suwalki

Po otrzymaniu dofinansowania, pompa ciepła musi być eksploatowana we wskazanej we wniosku lokalizacji przez cały okres trwałości, a więc przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania na wskazany rachunek bankowy. W tym czasie na właścicielu budynku spoczywa również obowiązek informacyjny, który musi być zrealizowany poprzez umieszczenie tabliczki informacyjnej o określonym w regulaminie wzorze, w widocznym miejscu, na przykład budynku lub ogrodzeniu.

Program Moje Ciepło przewiduje wsparcie finansowe dla nowych pomp ciepła w nowych domach. Urządzenie powinno zostać wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed jego montażem.

Jakie budynki kwalifikują się do dofinansowania?

Program Moje Ciepło dotyczy budynków o podwyższonym standardzie energetycznym, który potwierdza charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej. Bardzo ważną kwestią zawartą w charakterystyce energetycznej budynku są trzy parametry: EU – energii użytkowej, EK – energii końcowej i EP- energii pierwotnej.

Parametr EU – energii użytkowej definiuje zapotrzebowanie budynku na energię i mówi o tym, ile w praktyce musimy dostarczyć energii do budynku, żeby pokryć straty przez przenikanie, wentylację, itp. EK – energii końcowej – od-powiada za energię, za którą trzeba zapłacić w postaci ilość zużytego paliwa. EP – energii pierwotnej – definiuje, czy dany budynek spełnia wytyczne zawarte w Warunkach Technicznych. Mówi on, ile energii zawartej w paliwie oraz tej potrzebnej do jego produkcji musi zostać dostarczone do budynku. Ten ostatni parametr jest też brany pod uwagę w programie Moje Ciepło.

W 2022 roku – pierwszym roku funkcjonowania programu Moje Ciepło, wskaźnik za-potrzebowania budynku na energię pierwotną nie może przekraczać 63 kWh/(m2rok). W kolejnych latach wymóg ten zostanie zaostrzony do 55 (kWh/m2rok). Dla porównania wskaźnik EP zgodny z Warunkami Technicznymi 2021 wynosi 70 kWh/(m2*rok).

Jak wcześniej wspomnieliśmy, dofinansowanie na pompy ciepła przysługuje właścicielom nowych budynków jednorodzinnych. Jako nowy budynek mieszkalny jednorodzinny w programie Moje Ciepło traktowany jest budynek, w którym w dniu składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Z punktu widzenia budynku, duże znaczenie ma jeszcze kwestia prowadzenia działalności gospodarczej. Zarówno w okresie trwałości, jak i 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, powierzchnia, na której prowadzona jest działalność gospodarcza nie może przekraczać 20%powierzchni całkowitej budynku. W budynku, w którym będzie znajdowała się dofinansowana pompa ciepła nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe. Wyjątkiem jest kominek, który będzie pełnił funkcję rekreacyjną lub ozdobną.

WARTO WIEDZIEĆ…

Ozdobna funkcja kominka oznacza, że nie da się w nim palić – komin spalinowy jest zamurowany, a płaszcz wodny odcięty. Z kolei funkcja rekreacyjna oznacza, że kominek jest używany sporadycznie, a ciepło nie jest rozprowadzane do innych pomieszczeń. Taki kominek nie może mieć płaszcza wodnego.

Kto może składać wniosek o dofinansowanie na pompy ciepła?

O dofinansowanie w programie Moje Ciepło może ubiegać się osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia kryteria dotyczące budynków kwalifikujących się do dofinansowania w programie

Bardzo istotną kwestią jest to, że wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. To oznacza, że wnioskodawca nie może kupić domu od dewelopera, chyba że uzgodni z nim przeniesienie pozwolenia na budowę. Wnioskodawca musi być również wskazany na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym jako nabywca/odbiorca. Jeżeli tak nie jest, to wnioskodawca będzie musiał załączyć stosowne oświadczenie.

WAŻNE:

W programie Moje Ciepło nie obowiązują progi dochodowe! To oznacza, że bez względu na zarobki Wnioskodawcy, może on złożyć wniosek o dofinansowanie.

Warto wiedzieć, że wniosek w programie Moje Ciepło nie musi zostać złożony osobiście. Może go złożyć Pełnomocnik. W takim wypadku musi on wypełnić oświadczenie, które będzie stanowiło załącznik do programu. Pełnomocnikiem może być każda osoba wskazana przez Wnioskodawcę na druku pełnomocnictwa.

Budżet i wysokość dotacji, koszty kwalifikowane

W programie Moje Ciepło, beneficjenci mogą otrzymać maksymalnie 21 tys. zł dofinansowania na pompy ciepła typu grunt/woda lub woda/woda i maksymalnie 7 tys. zł na pompę ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze. Takie dofinansowanie nie może przekraczać 30% poniesionych kosztów lub 45% poniesionych kosztów w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Budżet programu wynosi 600 mln zł, a przewidywana liczba dofinansowanych inwestycji ma wynieść co najmniej 57 tys. złotych.

Oprócz samych pomp ciepła, do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z osprzętem i dodatkowymi elementami, takimi jak zbiornik akumulacyjny/buforowy, czy zbiornik ciepłej wody użytkowej. W programie można otrzymać również do 5% dofinansowania na dokumentację. Całkowita kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 7 tys. zł w przypadku powietrznych i 21 tys. w przypadku gruntowych pomp ciepła. Kwoty uwzględnione w programie, to kwoty brutto.

WARTO WIEDZIEĆ…

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy beneficjent faktycznie go ponosi i nie ma prawnej możliwości odliczenia tego podatku w jakiejkolwiek części. W przypadkach, gdy Beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT i tak nie jest kosztem kwalifikowanym.

Maksymalne kwoty dofinansowania na pompy ciepła w programie zostały określone w taki sposób, że prawdopodobnie zdecydowana większość beneficjentów otrzyma maksymalne kwoty dotacji. Co więcej, wystarczy do tego uwzględnienie kosztów związanych z inwestycją w samą pompę ciepła z montażem. Ponoszone dodatkowe koszty związane z dokumentacją czy innymi elementami takimi jak bufor ciepła, nie będą miały wpływu na wysokość dotacji lub będą miały minimalny wpływ.

Jak składać wniosek o dofinansowanie na pompy ciepła?

Wnioski o dofinansowanie w programie Moje Ciepło przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie, który stanowi również platformę służącą do komunikacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zobaczmy, jak to zrobić!

 1. Zakładanie konta
 2. Wybór programu. Przez Generator Wniosków o Dofinansowanie można składać wnioski w wielu programach dotacyjnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W GWD trzeba więc wybrać odpowiedni program. Należy utworzyć nowy wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych w dziedzinie ochrona klimatu i atmosfery, a następnie wybrać program priorytetowy Dobra jakość powietrza Moje Ciepło 2022. Logowanie do Generatora Wniosków o Dofinansowanie – www.gwd.nfosigw.gov.pl
 3. Składanie wniosku. Po wybraniu odpowiedniego programu dotacyjnego, GWD przenosi nas do tytułowej strony programu. Nazwy kolejnych zakładek sugerują, jakie kroki trzeba przejść w kolejnych etapach składania wniosku – dane, informacje o pompie ciepła, dofinansowanie, oświadczenia, umowa i załączniki.
 4. Dane. W pierwszym kroku, Wnioskodawca musi wypełnić swoje dane. Są one częściowo podpowiadane przez system.
 5. Pompa ciepła. W zakładce POMPA CIEPŁA Wnioskodawca musi wypełnić informacje dotyczące budynku, pompy ciepła oraz czasu realizacji inwestycji.
 6. Dofinansowanie. Po poprawnym wypełnieniu danych obliczana jest kwota dofinansowania.
 7. Oświadczenia. W kolejnym kroku Wnioskodawca musi zaznaczyć szereg oświadczeń, między innymi o świadomości odpowiedzialności karnej, zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją i RODO.
 8. Umowa. Przedostatnim krokiem jest złożenie oświadczeń woli związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie.
 9. Załączniki. Na samym końcu system prosi o wgranie odpowiednich załączników. Wśród nich należy wymienić:
  • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy
  • charakterystykę energetyczną budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej,
  • protokół odbioru, który można znaleźć w załączniku nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”,
  • fakturę lub równorzędny dokument księgowy,
  • potwierdzenie dokonania płatności, np. potwierdzenie przelewu
  • kartę produktu i etykietę energetyczną zakupionej i zamontowanej pompy ciepła,
  • oświadczenie o posiadaniu zgody wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy
  • skan dwóch stron Karty Dużej Rodziny – jeśli dotyczy,
  • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy,
  • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy,
  • inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

WARTO WIEDZIEĆ…

W przeciwieństwie do programu Czyste Powietrze, w programie Moje Ciepło nie ma tzw. wniosku o płatność. Dofinansowanie na pompy ciepła zostaje przyznane po pozytywnej weryfikacji wniosku na numer konta podany we wniosku.

Jak dokumentować wydatki?

Faktura lub równoważny dokument księgowy stanowią jeden z najważniejszych załączników w programie Moje Ciepło. Warto więc zwrócić uwagę na to, jakie elementy taki dokument powinien zawierać.

 1. DATY – data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji powinny mieścić się w przedziale wskazanym w regulaminie, tj. 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r.
 2. IMIĘ i NAZWISKO – wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. Jeśli są to różne osoby, to wnioskodawca musi dołączyć stosowne oświadczenie.
 3. RODZAJ URZĄDZENIA – rodzaj pompy ciepła, typ oraz jej parametry muszą być uwzględnione. Jeśli ich nie ma, konieczne jest załączenie oświadczenia, że pompa ciepła posiada wskazane parametry, kwalifikujące do dofinansowania w programie. W przypadku poniższej faktury, takie oświadczenie byłoby niezbędne.

Jakie pompy ciepła kwalifikują się do dofinansowania?

Aby pompy ciepła kwalifikowały się do programu Moje Ciepło muszą być nowe – wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed montażem. Oprócz tego musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, w którym temperatura zasilania wody grzewczej nie przekracza 35°C. Ten wymóg nie dotyczy pomp ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku, które również kwalifikują się do dofinansowania.

Oprócz wskazanych warunków, pompy ciepła muszą spełniać te same wymagania znajdujące się w dokumentach unijnych, co pompy ciepła w programie Czyste Powietrze. W tym przypadku można je znaleźć w Załączniku nr 1 do programu priorytetowego „Moje Ciepło”, który mówi o kosztach kwalifikowanych wraz z wymaganiami technicznymi i prawnymi.

Pompy ciepła DK BLAST
DK BLAST oferuje pompy ciepła renomowanych producentów.

Pompy ciepła muszą posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”), a usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Z punktu widzenia inwestora najważniejsze jest to, jaką klasę energetyczną powinny mieć pompy ciepła, na którą będzie się starał o dofinansowanie. Zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

Warto dodać, że w programie Moje Ciepło można otrzymać dofinansowanie jedynie na pompy ciepła do centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

UWAGA!

Wszystkie powietrzne pompy ciepła Panasonic spełniają wymagania minimum klasy A++ dla temperatury zasilania 55oC i kwalifikują się do programu Moje Ciepło!

Kiedy dofinansowanie na pompy ciepła nie przysługuje?

Aby otrzymać dofinansowanie w programie Moje Ciepło, trzeba spełnić wymagania określone w regulaminie programu. Warto jednak wymienić, kilka szczególnych przypadków, w których – choć mogłoby się wydawać, że dofinansowanie będzie przysługiwać – to niestety tak nie będzie.

 • Pompy ciepła służące tylko do CWU nie kwalifikują się do dofinansowania.
 • Nie można otrzymać dofinansowania, jeśli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku.
 • Nie można otrzymać dofinansowania na inwestycje realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
 • Dofinansowanie nie przysługuje w budynku, w którym wykorzystywane jest źródło ciepła na paliwo stałe (wyjątek – kominek funkcji ozdobnej lub rekreacyjnej).
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (nie dotyczy to ulgi termomodernizacyjnej).
 • Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. To oznacza, że budynek kupiony od dewelopera zostanie wykluczony z dofinansowania, chyba że przed zakończeniem robót budowlanych pozwolenie zostanie przeniesione z dewelopera na kupującego.

Połączenie z innymi programami

Program Moje Ciepło można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Warto jednak wiedzieć, że taka ulga przysługuje na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i dotyczy budynków istniejących. W związku z tym, z takiego połączenia będzie mogła skorzystać wąska grupa beneficjentów, którzy złożyli zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r. i dla których inwestycja w pompę ciepła jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

W nowej – czwartej edycji programu Mój Prąd listę urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania rozszerzono o dodatkowe elementy takie jak magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła, a także systemy służące do zarządzania energią.

Niektóre z nich – np. zasobnik c.w.u. lub bufor ciepła znajdują się na liście kosztów kwalifikowanych w obu programach. Moje Ciepło można również łączyć z programem Mój Prąd, jeśli dofinansowanie dotyczy różnych elementów tj. paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła. Wnioskodawca ma obowiązek upewnić się, że nie ubiega się o podwójne dofinansowanie.

Wszelkich informacji dotyczących pomp ciepła oraz programu MOJE CIEPŁO udzielą specjaliści z firmy DK BLAST.

Źródło artykułu: Panasonic