fbpx

Poradnik z dofinansowania dla firm branż HoReCa, Kultura, Turystyka z województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – 2024 rok

Poznaj poradnik z dofinansowania dla firm i uzyskaj wparcie, które kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności i potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż:
 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • turystyka,
 • kultura,

oraz odnotowały określony spadek obrotów z prowadzonej działalności w latach 2020-2021.

Lista kodów PKD:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Kryteria obowiązkowe, które należy spełnić

Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje negatywną oceną przedsięwzięcia MŚP przedstawionego we wniosku, co oznacza, że wniosek nie będzie dopuszczony do dalszej oceny. Do oceny w zakresie kryteriów merytorycznych zostaną dopuszczone wyłącznie przedsięwzięcia MŚP spełniające wszystkie kryteria formalne. – mówi Mariusz Szmidt, prezes Zarządu Blank Paper Sp. z o.o.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zgodną z Inwestycją A1.2.1 KPO

Kryterium jest spełnione wyłącznie w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura oraz spełnia łącznie następujące warunki:

 1. według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura;
 2. w okresie od 20 marca 2020 r.5 do 15 maja 2022 r.6 Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy

Ważne: W dokumentach rejestrowych kod PKD musi być działalnością wiodącą (przeważającą)

W przypadku działalności, dla której przepisy prawa ustanawiają obowiązek rejestracji/wpisu do ewidencji właściwych dla takiej działalności organizacji, do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu np:

 • wpis do rejestru organizatorów turystyki
 • wpis do ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Prowadzenie działalności na terenie województwa

Co najmniej jeden ujawniony w ewidencji adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w województwie,w którym Wnioskodawca zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP.

Ważne: działalność nie może być zawieszona, w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym, nie może być prowadzone postępowanie układowe lub restrukturyzacyjne.

Termin realizacji przedsięwzięcia

Okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy i rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku

Wnioskodawca posiada prawa i pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia

Dokumenty należy załączyć do wniosku. W przypadku, gdy do realizacji przedsięwzięcia MŚP nie są wymagane prawa i pozwolenia, Wnioskodawca powinien uzasadnić tę okoliczność lub wskazać podstawę prawną.

Kryteria merytoryczne (punktowe/różnicujące)

Kwalifikowalność Wnioskodawcy – 4 pkt

Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy będącego integralną częścią wniosku, informacji ujawnionych w rejestrach (w szczególności KRS, CEIDG i REGON) oraz danych zawartych we wniosku.

 1. W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w przepisach:
  • ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 12 ust. 1 pkt 1);
  • ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 9 ust. 1 pkt 2 i 2a);
  • ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 6b ust. 3);
 2. Wnioskodawca oświadczył, że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa
 3. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
 4. Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Przedmiot przedsięwzięcia MŚP nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia – 1pkt

Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację kodów PKD wskazanych we wniosku oraz rodzajów wydatków kwalifikowalnych pod kątem ustalenia czy działalność, której dotyczy przedsięwzięcie MŚP oraz działalność, której dotyczy przedmiot przedsięwzięcia MŚP mogą być wspierane w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO.

Odnotowany spadek obrotów – 5pkt

Wnioskodawca wykazał spadek obrotów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP w latach:

 • rok 2020 do roku 2019 albo
 • rok 2021 do roku 2019 (tylko, jeśli działalność przedsiębiorcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy11) albo
 • rok 2021 do roku 2020.

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli spadek obrotów w ujęciu rok do roku wyniósł co najmniej 30%. W przypadku, gdy spadek obrotów w ujęciu rok do roku:

 • wynosi co najmniej 30%, ale jest niższy niż 40% – 1 pkt,
 • wynosi co najmniej 40%, ale jest niższy niż 50% – 3 pkt,
 • wynosi co najmniej 50% – 5 pkt.

Ocena spadku obrotów będzie zweryfikowana w oparciu o załączone dokumenty finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego lub ustawy o rachunkowości.

Przedsięwzięcie MŚP dotyczy rozszerzenia lub dywersyfikacji działalności Wnioskodawcy – 3 pkt

 1. Wnioskodawca zaplanował działania, które przyczynią się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe (np. powodujące istotną zmianę dla przedsiębiorstwa lub branży), a rozszerzenie lub dywersyfikacja prowadzonej działalności przyczyni się do pozyskania szerszej grupy klientów dla oferowanych
  produktów i usług lub do wejścia i zaangażowania przedsiębiorstwa w nowe obszary działania.
 2. Wnioskodawca ubiega się o wsparcie przedsięwzięcia MŚP, którego celem jest rozszerzenie lub dywersyfikacja prowadzonej działalności, w szczególności poprzez:
  • unowocześnienie bazy usługowej lub produkcyjnej,
  • zmianę sposobu produkcji lub dostarczania produktów lub usług,
  • zmiany w asortymencie produktów lub usług będących w ofercie Wnioskodawcy,
  • pozyskanie nowych dostawców, dystrybutorów lub usługodawców,
  • zwiększenie grupy potencjalnych odbiorców,
  • wdrożenie metod odmiennych od dotychczas stosowanych metod produkcji lub zastosowanie rozwiązań nowszych niż dotychczas stosowane, zapewniających w szczególności niższe niż dotychczas koszty stosowania rozwiązania, lub niższe niż dotychczas zużycie zasobów, lub materiałów lub energii, lub niższe niż dotychczas obciążenie dla środowiska, np. mniej będzie wytwarzanych odpadów, albo będą one efektywniej wykorzystane, itp.
 3. Wnioskodawca wskazał jako cel przedsięwzięcia MŚP uruchomienie produkcji nowego produktu lub rozpoczęcie świadczenia nowej usługi. Wnioskodawca na zakończenie realizacji przedsięwzięcia MŚP musi dysponować gotowym produktem lub usługą –oznacza to zakończenie fazy testów lub badań, w wyniku których został opracowany produkt końcowy.

Przedsięwzięcie MŚP obejmuje komponenty zgodne z celem Inwestycji – 4pkt

W ramach oceny sprawdzeniu podlega, czy:

 1. Zakres przedsięwzięcia MŚP obejmuje obligatoryjny komponent inwestycyjny,tzn. inwestycję w bazę usługową lub produkcyjną przedsiębiorcy, zgodny z zakresem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności wydatków stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP
 2. Wnioskodawca wykazał, że zaplanowane w ramach przedsięwzięcia MŚP działania przyczyniają się do osiągnięcia celu projektu i celów Inwestycji A1.2.1 KPO
 3. Zakres przedsięwzięcia MŚP obejmuje komponent:
  • doradczy, w ramach którego zaplanowano realizację usług doradczych o charakterze rozwojowym dla Wnioskodawcy, zgodny z zakresem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności wydatków stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP
  • szkoleniowy, w ramach którego zaplanowano realizację usług szkoleniowych dla Wnioskodawcy i jego pracowników, zgodny z zakresem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności wydatków stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru przedsięwzięć.

Wydatki w ramach przedsięwzięcia MŚP są kwalifikowalne (uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu przedsięwzięcia MŚP) oraz zgodne z obowiązującymi limitami – 4pkt

W ramach oceny sprawdzeniu podlega czy:

 1. Wydatki są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów przedsięwzięcia MŚP oraz celów określonych dla Inwestycji A1.2.1 KPO tzn. że:
  • wydatki są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w przedsięwzięciu MŚP; Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem (wydatki są uzasadnione);
  • wysokość wydatków jest dostosowana do zakresu zaplanowanych działań i czynności realizowanych w ramach przedsięwzięcia MŚP; wydatki nie mogą być ani zawyżone, ani zaniżone (wydatki są racjonalne).
 2. Wnioskodawca przedstawił informacje w zakresie sposobu:
  • kalkulacji poszczególnych wydatków w odniesieniu do każdego rodzaju wydatku, w tym podania kosztu jednostkowego i szacowanej liczby jednostek;
  • przeprowadzenia rozeznania rynku i wskazania źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.
 3. Zaplanowane wydatki są zgodne z rodzajami i zakresem wydatków kwalifikowalnych określonych w Przewodniku kwalifikowalności wydatków oraz są przyporządkowane do właściwych kategorii wydatków.
 4. Przedsięwzięcie MŚP jest zgodne z limitami określonymi w Regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP w zakresie:
  • maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych;
  • maksymalnej wartości wsparcia;
  • minimalnej wartości wsparcia;
  • maksymalnej dopuszczalnej intensywności wsparcia.

Zgodność przedsięwzięcia MŚP z zasadami horyzontalnymi UE – 3pkt

Kryterium jest spełnione w przypadku, gdy jest spełniona każda z poniższych zasad:

 • równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn
 • niewyrządzania znaczącej szkody środowisku
 • zrównoważonego rozwoju

Wysokość wkładu własnego zapewnionego przez Wnioskodawcę – 5pkt

W ramach kryterium przyznawane są dodatkowe punkty dla przedsięwzięć MŚP, w których Wnioskodawca zapewni wyższy niż minimalny poziom wkładu własnego. Zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć MŚP intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych, a zatem minimalna wartość wkładu własnego wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zapewnia wkład własny w następujących przedziałach:

 • co najmniej 10%, ale nie więcej niż 15%: 1 pkt,
 • więcej niż 15%, ale nie więcej niż 20%: 2 pkt,
 • więcej niż 20%, ale nie więcej 25%: 3 pkt,
 • więcej niż 25%, ale nie więcej 30%: 4 pkt,
 • więcej niż 30%: 5 pkt.

Dodatkowe efekty realizacji przedsięwzięcia MŚP – 2pkt

W ramach kryterium przyznawane są dodatkowe punkty dla przedsięwzięć MŚP, których realizacja obejmuje „zieloną transformację” lub „transformację cyfrową” i działania te są związane z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności Wnioskodawcy.

Przedsięwzięcie MŚP jest zlokalizowane na obszarze o utrzymującym się ponadprzeciętnym poziomie bezrobocia lub zagrożonym trwałą marginalizacją – 2pkt

W ramach kryterium przyznawane są dodatkowe punkty dla przedsięwzięć MŚP, które są zlokalizowane w obszarach zagrożonych marginalizacją lub utrzymującą się ponadprzeciętną stopą bezrobocia, by wzmocnić szanse rozwojowe na tych obszarach.
Lista tych obszarów obejmuje:

 • powiaty, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, w których w latach 2021-2023 wg danych GUS utrzymywał się ponadprzeciętny poziom bezrobocia,
 • gminy, które zagrożone są trwałą marginalizacją, na podstawie opracowania Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Podsumowanie

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w ramach kryteriów różnicujących (punktujących) wynosi 33pkt. Ze względu na dużą konkurencję, każdy punkt może mieć znaczenie.

Możesz skorzystać z konsultacji i razem ze specjalistami oszacować swoje szanse w naborze. Umów się na spotkanie. Formularz planowania spotkania.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jedno przedsięwzięcie MŚP uzyska jednakową łączną liczbę punktów w kryteriach, o miejscu na liście przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem będzie decydowała większa liczba punktów w kryterium „Odnotowany spadek obrotów”.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jedno przedsięwzięcie MŚP uzyska jednakową łączną liczbę punktów w kryteriach, w tym jednakową liczbę punktów w kryterium „Odnotowany spadek obrotów”, o miejscu na liście przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem będzie decydowała większa liczba punktów w kryterium „Przedsięwzięcie MŚP obejmuje komponenty zgodne z celem Inwestycji”.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jedno przedsięwzięcie MŚP uzyska jednakową łączną liczbę punktów w kryteriach, w tym jednakową liczbę punktów w kryterium „Odnotowany spadek obrotów” oraz „Przedsięwzięcie MŚP obejmuje komponenty zgodne z celem Inwestycji”, o miejscu na liście przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem będzie decydowała większa liczba punktów w kryterium „Wysokość wkładu własnego zapewnionego przez Wnioskodawcę”.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jedno przedsięwzięcie MŚP uzyska jednakową łączną liczbę punktów w kryteriach, w tym jednakową liczbę punktów w kryterium „Odnotowany spadek obrotów”, „Przedsięwzięcie MŚP obejmuje komponenty zgodne z celem Inwestycji” oraz kryterium „Wysokość wkładu własnego zapewnionego przez Wnioskodawcę” o miejscu na liście przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem będzie decydowała większa liczba punktów w kryterium „Dodatkowe efekty realizacji przedsięwzięcia MŚP”.

W przypadku, gdy łączna liczba punktów uzyskanych w kryteriach, z uwzględnieniem zasad określających wagi kryteriów wskazane powyżej, nie wyłoni ostatecznej listy przedsięwzięć MŚP, o kolejności na liście przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem decyduje niższa kwota wnioskowanego wsparcia wyrażona w PLN.

Lista powiatów w województwie podlaskim:
 • augustowski
 • grajewski
 • kolneński
 • sejneński
 • sokólski
Lista powiatów w województwie warmińsko-mazurskim:
 • bartoszycki
 • braniewski
 • działdowski
 • elbląski
 • ełcki
 • kętrzyński
 • lidzbarski
 • nowomiejski
 • olecki
 • piski
 • węgorzewski
Lista gmin w województwie podlaskim:
 • Augustów
 • Bargłów Kościelny
 • Lipsk
 • Sztabin
 • Michałowo
 • Poświętne
 • Bielsk Podlaski
 • Boćki
 • Brańsk
 • Orla
 • Rudka
 • Wyszki
 • Grajewo
 • Radziłów
 • Rajgród
 • Szczuczyn
 • Wąsosz
 • Hajnówka
 • Białowieża
 • Czeremcha
 • Czyże
 • Dubicze Cerkiewne
 • Kleszczele
 • Narew
 • Grabowo
 • Kolno
 • Mały Płock
 • Stawiski
 • Turośl
 • Jedwabne
 • Miastkowo
 • Przytuły
 • Zbójna
 • Wizna
 • Goniądz
 • Jasionówka
 • Jaświły
 • Knyszyn
 • Krypno
 • Trzcianne
 • Giby
 • Krasnopol
 • Puńsk
 • Sejny
 • Drohiczyn
 • Dziadkowice
 • Grodzisk
 • Mielnik
 • Milejczyce
 • Nurzec-Stacja
 • Perlejewo
 • Siemiatycze
 • Dąbrowa Białostocka
 • Janów
 • Krynki
 • Kuźnica
 • Korycin
 • Nowy Dwór
 • Sidra
 • Suchowola
 • Szudziałowo
 • Filipów
 • Przerośl
 • Rutka-Tartak
 • Szypliszki
 • Wiżajny
 • Klukowo
 • Kobylin-Borzymy
 • Rutki
Lista gmin w województwie warmińsko-mazurskim:
 • Górowo Iławeckie
 • Bartoszyce
 • Bisztynek
 • Górowo Iławeckie
 • Sępopol
 • Braniewo
 • Lelkowo
 • Płoskinia
 • Pieniężno
 • Wilczęta
 • Działdowo
 • Lidzbark
 • Płośnica
 • Rybno
 • Godkowo
 • Markusy
 • Młynary
 • Rychliki
 • Tolkmicko
 • Kalinowo
 • Prostki
 • Stare Juchy
 • Miłki
 • Ryn
 • Wydminy
 • Kisielice
 • Lubawa
 • Susz
 • Zalewo
 • Barciany
 • Kętrzyn
 • Korsze
 • Reszel
 • Srokowo
 • Kiwity
 • Lubomino
 • Orneta
 • Mikołajki
 • Piecki
 • Sorkwity
 • Janowiec Kościelny
 • Janowo
 • Kozłowo
 • Biskupiec
 • Grodziczno
 • Nowe Miasto Lubawskie
 • Kowale Oleckie
 • Świętajno
 • Wieliczki
 • Jeziorany
 • Kolno
 • Świątki
 • Dąbrówno
 • Grunwald
 • Małdyty
 • Miłakowo
 • Biała Piska
 • Orzysz
 • Ruciane-Nida
 • Dźwierzuty
 • Rozogi
 • Wielbark
 • Banie Mazurskie
 • Dubeninki
 • Budry
 • Pozezdrze